Skip directly to content

भेंडी कशी दिली?

“भेंडी कशी दिली ?’’
“पाच रुपये पाव.’’
“ताजी आहे का ?’’
“हो, तुम्हीच बघा की.’’
“बरं, अर्धा किलो द्या.’’
“अजून काय देऊ ?"
"अजून काही नको." 
"आलं, मिरची, लिंबू काय देऊ ?’’
“बर, लिंबं द्या दोन.’’ 
“घ्या, सगळे मिळून बारा रुपये झाले.’’