Skip directly to content

बी लावलं

आम्ही एक बी लावलं. त्याला पाणी घातलं.
एक कोंब आला. दोन पानं आली. वेल वाढली. 
कळी आली. फूल उमललं. फळ आलं. 
एवढं झालं, 
एवढं झालं,
एवढं झालं, 
एवढं झालं!