Skip directly to content

दोन वरसगाव

“दोन वरसगाव द्या.’’
“अहो ही बस नांदगावची आहे. वरसगावला नाही जात.”
“अरे ! आता काय करायचं ?’’ 
“आता पुढच्या स्टॉपला उतरा आणि या परत.” 
“अहो आताच थांबवा की बस.” 
“नाही. बस मध्येच थांबणार नाही. चला, तिकिटचे पैसे द्या.” “तिकीट काढावं लागेल ?” 
“मग ? चुकीच्या बसमध्ये बसलं तरी तिकिट काढावंच लागतं.”